logo.png Oficjalny Sklep
Wisły Kraków

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WISŁA KRAKÓW

Par. 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Wisła Kraków S.A. funkcjonującym pod adresem witryny internetowej: prawdziwa.wisla.krakow.pl prowadzonym przez spółkę pod firmą Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: [email protected], NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, kapitał zakładowy 78.196.300,00 zł opłacony w całości.
 2. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Wisła Kraków – Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: [email protected], NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, kapitał zakładowy 78.196.300,00 zł opłacony w całości.
  2. Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem prawdziwa.wisla.krakow.pl,
  3. Klient – korzystające z usług Sklepu osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
  4. Towar – przedmiot sprzedaży (rzecz ruchoma), na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym Wisła Kraków,
  6. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Wisły Kraków za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Wisłą Kraków a Klientem, na mocy której Wisła Kraków sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wiśle Kraków cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.

Par 2.

Warunki składania Zamówień

 1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać swoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz adres odbioru towaru, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego indywidualnego konta.
 5. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Zamówienia.
 6. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Klient musi wyrazić zgodę na treść i warunki Regulaminu, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter) lub numer telefonu.
 8. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Wisła Kraków zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie oraz do odbioru zamówionego towaru. Towar będzie dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na terenie Unii Europejskiej lub poza jej obszarem
 9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest powiedzenie Zamówienia.
 10. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 11. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 12. Wisła Kraków udostępnia następujące metody płatności:
  1. za pośrednictwem integratora płatności PayU;
  2. za pośrednictwem integratora płatności PayPal.

Par. 3

Zasady realizacji Zamówień

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Wisły Kraków.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie zgodnie z odrębnymi regulaminami wybranego przez niego integratora płatności.

Par. 4.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,
  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,
  5. oraz innych treści bezprawnych.
 2. Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

Par. 5.

Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży dotyczących produktów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), w szczególności w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Klient może odstąpić od umowy, informując Wisłę Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej wraz z uzupełnionym formularzem, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu na adres: Wisła Kraków S.A. ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków lub drogą korespondencji elektronicznej na adres mailowy [email protected]
 3. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia działająca w imieniu Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia działająca w imieniu Klienta weszła w jej posiadanie – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno.
 4. W przypadku nieodebrania zamówionego Towaru przez Klienta w ciągu 14 dni od poinformowania go przez Klub o przygotowaniu Towaru do odbioru, Klub wyznaczy Klientowi dodatkowy termin 7-dniowy na odbiór Towaru. Nieodebranie przez Klienta Towaru z upływem dodatkowego 7-dniowego terminu poczytuje się za odstąpienie przez Klienta od umowy, w wyniku którego Klub zwróci Klientowi uiszczoną płatność związaną z nieodebranym Towarem, a Towar włączy do ponownej sprzedaży, przy zachowaniu zasady określonej w pkt V.1 niniejszego Regulaminu.

Par. 6

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wisła Kraków ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt”), a także w przypadku przesyłki kurierskiej i listowej – bezpośrednio kurierowi, listonoszowi lub na poczcie.
 3. Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane dane Wisły Kraków. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Wisłę Kraków.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Wisła Kraków odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność Wisły Kraków z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Wisła Kraków zwróci się do reklamującego drogą kontaktu obraną przez niego celem ich uzupełnienia.

Par. 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym Klientów i osób posiadających konto w Sklepie jest Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. W sprawie przetwarzania danych osobowych można zawsze zwrócić się do spółki Wisła Kraków S.A.. m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: [email protected]
 2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę Wisła Kraków S.A. w celu:
  1. utrzymania konta w Sklepie (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
  2. umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);
  3. obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);
  4. informowania o prowadzeniu i prowadzeniu marketingu usług i produktów Wisły Kraków , a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Wisły oraz podmiotów związanych z Wisłą Kraków (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  5. tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  7. wykonania zobowiązań wobec Klienta czy posiadacza konta w Sklepie; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  8. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Wiśle Kraków, np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą zwróci się do Wisły Kraków użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Wisła Kraków skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. w celu udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
 3. Wisła Kraków SA przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania konta w Sklepie (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wiśle Kraków SA – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Wisły Kraków , a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Wisły oraz podmiotów związanych z Wisła Kraków, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wisłę Kraków SA lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
   1. marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Wisły Kraków, a także, w przypadku założenia konta w Sklepie, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);
   2. badanie satysfakcji ze świadczonych przez Wisłę Kraków SA usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
   3. analiza aktywności klientów Wisły Kraków na stronie internetowej Sklepu w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez Wisłę Kraków;
  5. udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
  6. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Dane mogą zostać udostępnione przez Wisłę Kraków następującym podmiotom:
  1. dostawcom usług świadczonych na rzecz Wisły Kraków w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu,
  2. dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie,
  3. podmiotom procesującym płatności online,
  4. podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
  5. podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,
  6. agencjom realizującym na zlecenie Wisły Kraków SA usługi marketingowe,
  7. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Wisła Kraków będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.
 7. Wisła Kraków będzie przechowywać dane:
  1. tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem lub Klientem a Wisłą Kraków SA relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak użytkownik lub Klient utrzymuje aktywne konto użytkownika w Sklepie czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  2. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wisły Kraków, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Wisły Kraków lub roszczeń Wisły Kraków wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi sześć lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  3. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wisły Kraków, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym Wisła Kraków może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Wisły Kraków wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
  4. dla celów wywiązania się przez Wisłę Kraków z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
  5. w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Wisła Kraków SA przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Wisła Kraków wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. W związku z tym, że Wisła Kraków przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą katalog praw, o których mowa poniżej.
 9. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Wisłą Kraków, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: i[email protected]
 10. Jeżeli osoba zwróci się do Wisły Kraków z żądaniem skorzystania ze swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Wisła Kraków może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Wisła Kraków będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 11. Jeżeli Wisła Kraków wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Wisła Kraków może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 12. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Wisła Kraków SA przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Wisłę, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Wisłę Kraków danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 13. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 14. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  5. cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 15. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 16. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Wisłę Kraków, np. gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Wisła Kraków nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  4. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Wisłę Kraków jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Wisły Kraków są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.
 17. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Wisła Kraków będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Wisłę Kraków tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 18. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Wisły Kraków oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Wisły Kraków, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  3. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Wisła Kraków bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 19. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Wisły Kraków. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
 20. Na skutek sprzeciwu, Wisła Kraków zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Wisła Kraków wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 21. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Wisła Kraków zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 22. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Osoba, której dane dotyczą, np. Klient, użytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.
 24. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania konta w Sklepie (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
 25. Wisła Kraków, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Klientach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie Wisły Kraków – ich potrzebom i wymaganiom.
 26. Wisła Kraków prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych Wisły Kraków (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony Wisły Kraków) w związku z prowadzonym przez Wisłę Kraków marketingiem afiliacyjnym.
 27. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem a dotyczącym ochrony danych osobowych odpowiednie zastosowanie mają przepisy „Polityki prywatności” opublikowanej przez Klub pod adresem https://sklep.wisla.krakow.pl/polityka-prywatnosci/.

Par. 8

Postanowienia końcowe

 1. Wisła Kraków dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.
 2. Wisła Kraków honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz innych ustaw.
 3. Wszelkie spory związane z Zamówieniem, Towarem, Licytacją, Umową Sprzedaży, funkcjonowaniem Sklepu, działalnością Wisły Kraków lub wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sądy powszechne lub administracyjne właściwe miejscowo dla siedziby Wisły Kraków.
 4. Wisła Kraków jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Klient otrzyma informację dotyczącą zmiany Regulaminu przy pierwszym zalogowaniu po jej wprowadzeniu. Klient ma możliwość poinformowania Wisły Kraków o odmowie akceptacji zmian w Regulaminie, co spowoduje usunięcie konta.
 5. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.wisla.krakow.pl oraz do wglądu w siedzibie Wisły Kraków. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2020 r.
 8. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin nabywania wirtualnych biletów w sezonie 2019/2020 oraz następnych, który określa zasady przekazywania darowizny na cele statutowe Klubu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać

tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Wisła Kraków S.A.

 1. Reymonta 20, 30-059 Kraków

e-mail: [email protected]

 

Ja, niżej podpisany, ____________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

L.p. Nazwa Symbol/rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Data zawarcia umowy/data odbioru:

_____________________________________________

Imię i nazwisko Klienta:

________________________________________________________

Adres Klienta:

________________________________________________________________

 

 

__________________

Data i podpis Klienta

Załącznik nr 2 do Regulaminu

REGULAMIN NABYWANIA WIRTUALNYCH BILETÓW W SEZONIE 2019/2020 ORAZ NASTĘPNYCH

Par. 1 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. „Klubie” lub „Wiśle Kraków” – należy przez to rozumieć Wisłę Kraków S.A. z siedzibą i adresem w Krakowie (30-059), ul. Reymonta 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym 81 287 300,00 zł w całości opłaconym;
 2. „meczu” – należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany z udziałem piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w ramach rozgrywek ligi zawodowej organizowanej przez Ekstraklasę S.A.;
 3. „pakiecie” – należy przez to rozumieć jeden z czterech dostępnych zestawów (niebieski, biały, czerwony lub złoty), zawierających wirtualne bilety oraz produkty każdorazowo ogłoszone przez Wisłę Kraków wraz z rozpoczęciem każdej tury sprzedaży;
 4. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
 5. „Strona Klubu” – należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową Wisły Kraków pod adresem www.wisla.krakow.pl oraz przynależne jej podstrony;
 6. „tura sprzedaży” – należy przez to rozumieć okres od ogłoszenia na Stronie Klubu przez Wisłę Kraków rozpoczęcia sprzedaży pakietów wraz z podaniem ich szczegółowego składu do zakończenia danego meczu, przy czym tury mogą się krzyżować;
 7. „wirtualnym bilecie” – należy przez to rozumieć darowiznę przekazaną Wiśle Kraków na warunkach określonych w Regulaminie.

Par 2. Zasady nabywania wirtualnych biletów

 1. Organizatorem i beneficjentem akcji nabywania wirtualnych biletów w formie darowizny jest Wisła Kraków.
 2. Kibic, który chciałby wesprzeć działalność Wisły Kraków może nabyć wirtualny bilet – cegiełkę za cenę nominalną 19,06 złotych (słownie: dziewiętnaście złotych 06/100) każdy. Wirtualne bilety nabywać można na każdy z pozostałych do rozegrania przez Klub meczów w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 oraz następnych, które zostaną rozegrane bez udziału publiczności.
 3. Na każdy mecz można nabyć nieograniczoną liczbę wirtualnych biletów.
 4. Wysokość wirtualnego biletu stanowi darowiznę na cele statutowe Klubu.
 5. Wirtualny bilet nie uprawnia jego nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.
 6. Wirtualne bilety można nabyć na stronie www.r22.wisla.krakow.pl.
 7. Do nabycia wirtualnych biletów konieczne jest zarejestrowanie z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Kibica oraz zalogowanie się w sklepie internetowym Wisły Kraków pod adresem sklep.wisla.krakow.pl lub www.r22.wisla.krakow.pl. Po dokonaniu wyboru liczby nabywanych wirtualnych biletów Kibic zostanie przekierowany na stronę systemu płatności PAYU lub PAYPAL, za pośrednictwem którego nabywa się wirtualne bilety. Na adres e-mail wskazany przez nabywcę zostanie wysłane potwierdzenie dokonanej darowizny. Wirtualny bilet będzie można następnie pobrać na stronie www.r22.wisla.krakow.pl w zakładce „Sprawdź swoje bilety”, dostępnej po zalogowaniu się w sklepie.
 8. Wirtualne bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 9. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Nabycie wirtualnego biletu oznacza akceptację Regulaminu.

Par. 3. Zasady nabywania pakietów

 1. Organizatorem i beneficjentem akcji nabywania pakietów jest Wisła Kraków.
 2. Pakiety nabywać można podczas danej tury sprzedaży związanej z każdym z pozostałych do rozegrania przez Klub meczów w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 oraz następnych, które zostaną rozegrane bez udziału publiczności.
 3. Kibic może nabyć następujące pakiety w kwotach:
  1. pakiet niebieski – 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  2. pakiet biały – 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  3. pakiet czerwony – 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  4. pakiet złoty – 219,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).
 4. W skład danego pakietu wchodzą wirtualne bilety oraz produkty każdorazowo ogłaszane przez Klub wraz z rozpoczęciem danej tury sprzedaży.
 5. W danej turze sprzedaży można nabyć nieograniczoną liczbę pakietów.
 6. Wirtualne bilety wchodzące w skład pakietów nie uprawniają nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.
 7. Pakiety można nabyć na stronie www.r22.wisla.krakow.pl.
 8. Do nabycia pakietów konieczne jest zarejestrowanie z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Kibica oraz zalogowanie się w sklepie internetowym Wisły Kraków pod adresem www.sklep.wisla.krakow.pl lub www.r22.wisla.krakow.pl. Po dokonaniu wyboru liczby i rodzaju nabywanych pakietów oraz podaniu adresu dostawy Kibic zostanie przekierowany na stronę systemu płatności PAYU lub PAYPAL, za pośrednictwem którego dokonuje się transakcji. Na adres e-mail wskazany przez nabywcę zostanie wysłane potwierdzenie dokonanej transakcji.
 9. Pakiety będą doręczone na adres dostawy wskazany przez nabywcę.
 10. Dostawa na terytorium Polski z wyłączeniem obszarów eksterytorialnych jest bezpłatna, zaś w pozostałych przypadkach koszt dostawy zostanie skalkulowany przez Klub i podany do wiadomości nabywcy przed dokonaniem transakcji.
 11. Pakiety jako zestaw produktów personalizowanych nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 12. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 13. Nabycie pakietu oznacza akceptację Regulaminu.

Par. 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z nabyciem wirtualnego biletu lub pakietu, Wisła Kraków, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzała dane osobowe osób fizycznych będących nabywcami wirtualnych biletów lub pakietów. Przetwarzanie przez Wisłę Kraków danych osobowych nabywców wirtualnych biletów lub pakietów odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszelkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w zgodzie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie”.
 2. Wisła Kraków wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej kwestii związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Wisłę Kraków. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez e-mail: [email protected], pod nr telefonu 12 630 76 00 lub bezpośrednio pod adresem: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
 3. Przetwarzanymi danymi osobowymi będą: imię, nazwisko, PESEL lub rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli numer PESEL nie został nadany, a także numer telefonu oraz adres e-mail oraz w przypadku wyboru przez nabywcę opcji dostawy – adres doręczenia.
 4. Wisła Kraków odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klub będzie przetwarzać uzyskane dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) – przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń z niej wynikających,
  2. w celu wypełnienia przez Klub obowiązków prawnych ciążących na Wiśle Kraków jako administratorze danych osobowych, w tym w celu dokonania rozliczeń o charakterze księgowym i podatkowym działalności prowadzonej przez Klub (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) – przez okres wynikający z przepisów prawa,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wisły Kraków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na:
   1. ustaleniu istnienia oraz dochodzeniu roszczeń i podjęciu obrony przed zgłoszonymi wobec Klubu roszczeniami,
   2. zbieraniu opinii nabywców wirtualnych biletów lub pakietów o świadczonych przez Klub usługach i zbywanych produktach,
   3. umożliwieniu Klubowi sprawnego kontaktu z nabywcami pakietów, którzy wybiorą opcję dostawy na wypadek zmian w organizacji dostawy,
   4. prowadzeniu działań o charakterze promocyjnym, reklamowym, handlowym i marketingowym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez Wisłę Kraków oraz partnerów i sponsorów Klubu, bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku uzyskania stosownej zgody nabywcy wirtualnego biletu lub pakietu również mailowo lub telefonicznie
   5. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wisłę Kraków stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych lub wniesienia przez nabywcę wirtualnego biletu lub pakietu skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo wycofania zgody na takie działania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 1. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wiśle Kraków, ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nabycia wirtualnego biletu lub pakietu). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia żadnej umowy.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania udzielonej zgody należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wisły Kraków.
 3. Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Klub ma w każdym czasie prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych udostępnionych Wiśle Kraków w związku z nabyciem wirtualnego biletu lub pakietu. Osobie takiej przysługuje prawo sprostowania tych danych, usunięcia ich, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego), jak również prawo wniesienia stosownej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych;
  2. dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
  3. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  4. podmioty świadczące usługi dostawy – w przypadku nabywców, którzy wybrali opcję dostawy.
 5. Wisła Kraków nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Przekazane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą służyć do profilowania w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 7. Informacje dotyczące sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Wisłę Kraków można znaleźć również w “Polityce prywatności” na stronie internetowej https://wisla.krakow.pl/page?slug=regulaminy.
 8. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez Klub oraz o prawach nabywcy wirtualnego biletu lub pakietu z tym związanych, przekazywana jest przy nabywaniu wirtualnego biletu lub pakietu lub w innym momencie, w którym dane są zbierane, w tym również bezpośrednio po ich zebraniu.

Par. 5. Przepisy końcowe

 1. Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego Wisły Kraków.
 3. Obowiązujące zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Stronie Klubu.

Czego szukasz?