logo.png Official FanShop
TS Wisła Kraków SA

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WISŁA KRAKÓW

Par. 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym TS Wisła Kraków S.A. funkcjonującym pod adresem witryny internetowej: sklep.wisla.krakow.pl prowadzonym przez spółkę pod firmą Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: [email protected], NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, kapitał zakładowy 81.287.300,00 zł opłacony w całości.
 2. Każdy Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Opera,
  4. minimalna zalecana rozdzielczość ekranu: na urządzeniach mobilnych – 280×653 px, na komputerach – 800×600 px.
 4. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Klient– korzystające z usług Sklepu osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  2. Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym Wisła Kraków,
  3. Sklep– strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem prawdziwa.wisla.krakow.pl,
  4. Towar– przedmiot sprzedaży (rzecz ruchoma), na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
  5. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Wisłą Kraków a Klientem, na mocy której Wisła Kraków sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wiśle Kraków cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Wisła Kraków– Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Krakowie (30-059), przy ul. Reymonta 20, e-mail: [email protected], NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000130748, kapitał zakładowy 81.287.300,00 zł opłacony w całości.
  7. Zamówienie– oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Wisły Kraków za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie.

Par 2.

Warunki składania Zamówień

 1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient musi podać swoje imię i nazwisko, dane adresowe oraz adres odbioru towaru, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego indywidualnego Konta, co stanowi warunek złożenia Zamówienia. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez wprowadzenie wymaganych danych: imienia i nazwiska, danych adresowych, adresu e-mail, numeru telefonu, a opcjonalnie również firmy i numeru NIP.
 6. Konto przypisane jest do jednego Klienta i jest dostępne dla osoby, która zaloguje się na nim, podając swój login i hasło. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego loginu i hasła do Konta w poufności.
 7. Usługa Konto świadczona jest przez Wisłę Kraków nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta bez podania przyczyny, informując o tym Wisłę Kraków mailowo na adres e-mail [email protected], korespondencyjnie na adres siedziby Wisły Kraków lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 630 76 30.
 8. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza Zamówienia.
 9. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Klient musi wyrazić zgodę na treść i warunki Regulaminu, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter) lub numer telefonu.
 11. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Wisła Kraków zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie oraz do odbioru zamówionego towaru. Towar będzie dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na terenie Unii Europejskiej lub poza jej obszarem.
 12. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie Zamówienia.
 13. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 14. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 15. Wisła Kraków udostępnia następujące metody płatności:
  1. za pośrednictwem integratora płatności PayU;
  2. za pośrednictwem integratora płatności PayPal.
 16. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Wisły Kraków.
 17. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie zgodnie z odrębnymi regulaminami wybranego przez niego integratora płatności.
 18. Klient uprawniony będzie do zakupu niektórych Towarów wraz z jednoczesnym przekazaniem darowizny na cele statutowe Wisły Kraków. W takim wypadku kwota Zamówienia zostanie powiększona o wybraną przez Klienta kwotę darowizny.

Par. 3

Newsletter

 1. Wisła Kraków może świadczyć na rzecz Klientów usługi w postaci wysyłki newslettera zawierającego w szczególności informacje na temat prowadzonej przez Wisłę Kraków działalności, ofert jej produktów i usług, a także produktów i usług oferowanych przez jej Sponsorów.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera z wykorzystaniem podanego w formularzu Zamówienia adresu e-mail lub numeru telefonu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) na stronie internetowej Sklepu.
 3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym momencie bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Wisły Kraków sposobami wskazanymi w § 2 ust. 7 powyżej lub poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w treści otrzymanego od Wisły Kraków neslettera.

Par. 4.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,
  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,
  5. oraz innych treści bezprawnych.
 2. Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

Par. 5.

Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

 1. Klient będący konsumentem lub niebędący konsumentem, a którego obowiązujące przepisy prawa uprawniają do odstąpienia może odstąpić od umowy, informując Wisłę Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A., ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków lub drogą korespondencji elektronicznej na adres mailowy [email protected]. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia działająca w imieniu Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia działająca w imieniu Klienta weszła w jej posiadanie – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem odesłać Towar na adres: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A., ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy:
  1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;
  2. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Wisła Kraków nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  3. w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy; kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm..), w szczególności w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb bądź nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. W przypadku nieodebrania zamówionego Towaru przez Klienta w ciągu 14 dni od poinformowania go przez Klub o przygotowaniu Towaru do odbioru, Klub wyznaczy Klientowi dodatkowy termin 7-dniowy na odbiór Towaru. Nieodebranie przez Klienta Towaru z upływem dodatkowego 7-dniowego terminu poczytuje się za odstąpienie przez Klienta od umowy, w wyniku którego Klub zwróci Klientowi uiszczoną płatność związaną z nieodebranym Towarem, a Towar włączy do ponownej sprzedaży, przy zachowaniu zasady określonej w pkt V.1 niniejszego Regulaminu.

Par. 6

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wisła Kraków ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt”), a także w przypadku przesyłki kurierskiej i listowej – bezpośrednio kurierowi, listonoszowi lub na poczcie.
 3. Reklamacje składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane dane Wisły Kraków. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Wisłę Kraków.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Wisła Kraków odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność Wisły Kraków z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Wisła Kraków zwróci się do reklamującego drogą kontaktu obraną przez niego celem ich uzupełnienia.

Par. 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym Klientów i osób posiadających konto w Sklepie jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. W celu ułatwienia Klientom kontaktu z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną ich danych osobowych Wisła Kraków wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: [email protected], pod numerem telefonu: 12 630 76 00, a także korespondencyjnie lub bezpośrednio pod adresem ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
 2. Dane osobowe korzystających ze Sklepu będą przetwarzane przez Wisła Kraków w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym umowy dotyczącej utrzymania konta w Sklepie oraz Umowy Sprzedaży zawartej w wyniku złożenia Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – tak długo, jak istnieć będzie relacja uzasadniająca takie przetwarzanie, w szczególności tak długo, jak Klient utrzymuje aktywne konto użytkownika w Sklepie czy przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych usług lub dokonanej sprzedaży;
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z rozliczeniem księgowym i podatkowym działalności prowadzonej przez Sklep, a także realizacją uprawnień konsumenckich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej (co do zasady, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji);
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wisły Kraków polegającego w szczególności na:
   1. obsłudze zgłoszeń, reklamacji, wniosków i zapytań, ocenie satysfakcji z produktów i usług oraz jakości obsługi Klienta, a także zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnej komunikacji z Klientem;
   2. zapewnieniu wysokiego poziomu świadczenia usług, a także realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczonymi usługami i sprzedawanymi produktami,
 1. prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych obejmujących m.in. przygotowywanie i przekazywanie, w tym pod warunkiem uzyskania stosownej zgody mailowo lub telefonicznie, informacji na temat prowadzonej przez Wisłę Kraków działalności, tworzeniu ofert produktów i usług dedykowanych dla danego użytkownika, zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców, w tym w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez Wisłę Kraków

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wisłę Kraków stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych lub wniesienia przez Klienta skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo wycofania zgody na takie działania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Wisłę Kraków następującym podmiotom trzecim:
  1. dostawcom usług świadczonych na rzecz Wisły Kraków w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu,
  2. dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie,
  3. podmiotom procesującym płatności online,
  4. podmiotom świadczącym na rzecz Wisły Kraków usługi niezbędne do prowadzenia i obsługi Sklepu, w tym firmom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe, marketingowe, w zakresie profilowania i w zakresie dostawy przesyłek,
  5. organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub wymagane jest to w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarza Wisła Kraków, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, w tym do uzyskania informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych i uprawnieniach przysługujących tym osobom zgodnie z RODO. Osobom takim przysługuje również prawo do sprostowania tych danych, usunięcia ich, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 4. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem telefonu: 12 630 76 00 lub korespondencyjnie lub bezpośrednio pod adresem: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
 5. Jeżeli osoba zwróci się do Wisły Kraków z żądaniem skorzystania ze swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Wisła Kraków może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Wisła Kraków będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 6. Jeżeli Wisła Kraków wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Wisła Kraków może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 7. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania udzielonej zgody należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wisły Kraków mailowo na adres e-mail: [email protected], pod numerem telefonu: 12 630 76 00, korespondencyjnie lub bezpośrednio pod adresem: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub klikając w link dostępny w otrzymywanych od Wisły Kraków wiadomościach e-mail.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza postanowienia RODO.
 9. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wiśle Kraków, ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia żadnej umowy.
 10. Wisła Kraków, w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Klientach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie Wisły Kraków – ich potrzebom i wymaganiom.
 11. Wisła Kraków prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych Wisły Kraków (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony Wisły Kraków) w związku z prowadzonym przez Wisłę Kraków marketingiem afiliacyjnym.
 12. Wisła Kraków nie zamierza jednak podejmować decyzji, które będą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych oraz wywoływaniu wobec Klientów skutków prawnych lub wpływaniu na nich istotnie w inny sposób.
 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, a dotyczącym ochrony danych osobowych odpowiednie zastosowanie mają przepisy „Polityki prywatności” opublikowanej przez Klub pod adresem https://sklep.wisla.krakow.pl/polityka-prywatnosci.

Par. 8

Postanowienia końcowe

 1. Wisła Kraków dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.
 2. Wisła Kraków honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. u. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz innych ustaw.
 3. Wisła Kraków jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Klient otrzyma informację dotyczącą zmiany Regulaminu przy pierwszym zalogowaniu po jej wprowadzeniu. Klient ma możliwość poinformowania Wisły Kraków o odmowie akceptacji zmian w Regulaminie, co spowoduje usunięcie konta.
 4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu pod adresem sklep.wisla.krakow.pl oraz do wglądu w siedzibie Wisły Kraków. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.01.2021 r.
 7. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin nabywania wirtualnych biletów w sezonie 2019/2020 oraz następnych, który określa zasady przekazywania darowizny na cele statutowe Klubu w związku z meczami Klubu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać

tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Wisła Kraków S.A.

 1. Reymonta 20, 30-059 Kraków

e-mail: [email protected]

 

Ja, niżej podpisany, ____________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

L.p. Nazwa Symbol/rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        

 

Data zawarcia umowy/data odbioru:

_____________________________________________

Imię i nazwisko Klienta:

________________________________________________________

Adres Klienta:

________________________________________________________________

 

 

__________________

Data i podpis Klienta

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

REGULAMIN NABYWANIA WIRTUALNYCH BILETÓW W SEZONIE 2019/2020 ORAZ NASTĘPNYCH

Par. 1 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. „Klubie” lub „Wiśle Kraków” – należy przez to rozumieć Wisłę Kraków S.A. z siedzibą i adresem w Krakowie (30-059), ul. Reymonta 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa‑Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122, o kapitale zakładowym 81 287 300,00 zł w całości opłaconym;
 2. „meczu” – należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej rozgrywany z udziałem piłkarskiej drużyny Wisły Kraków w ramach rozgrywek ligi zawodowej organizowanej przez Ekstraklasę S.A.;
 3. „pakiecie” – należy przez to rozumieć jeden z czterech dostępnych zestawów (niebieski, biały, czerwony lub złoty), zawierających wirtualne bilety oraz produkty każdorazowo ogłoszone przez Wisłę Kraków wraz z rozpoczęciem każdej tury sprzedaży;
 4. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;
 5. „Strona Klubu” – należy przez to rozumieć oficjalną stronę internetową Wisły Kraków pod adresem www.wisla.krakow.pl oraz przynależne jej podstrony;
 6. „tura sprzedaży” – należy przez to rozumieć okres od ogłoszenia na Stronie Klubu przez Wisłę Kraków rozpoczęcia sprzedaży pakietów wraz z podaniem ich szczegółowego składu do zakończenia danego meczu, przy czym tury mogą się krzyżować;
 7. „wirtualnym bilecie” – należy przez to rozumieć darowiznę przekazaną Wiśle Kraków na warunkach określonych w Regulaminie.

Par 2. Zasady nabywania wirtualnych biletów

 1. Organizatorem i beneficjentem akcji nabywania wirtualnych biletów w formie darowizny jest Wisła Kraków.
 2. Kibic, który chciałby wesprzeć działalność Wisły Kraków może nabyć wirtualny bilet – cegiełkę za cenę nominalną 19,06 złotych (słownie: dziewiętnaście złotych 06/100) każdy. Wirtualne bilety nabywać można na każdy z pozostałych do rozegrania przez Klub meczów w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 oraz następnych, które zostaną rozegrane bez udziału publiczności.
 3. Na każdy mecz można nabyć nieograniczoną liczbę wirtualnych biletów.
 4. Wysokość wirtualnego biletu stanowi darowiznę na cele statutowe Klubu.
 5. Wirtualny bilet nie uprawnia jego nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.
 6. Wirtualne bilety można nabyć na stronie www.r22.wisla.krakow.pl.
 7. Do nabycia wirtualnych biletów konieczne jest zarejestrowanie z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Kibica oraz zalogowanie się w sklepie internetowym Wisły Kraków pod adresem sklep.wisla.krakow.pl lub www.r22.wisla.krakow.pl. Po dokonaniu wyboru liczby nabywanych wirtualnych biletów Kibic zostanie przekierowany na stronę systemu płatności PAYU lub PAYPAL, za pośrednictwem którego nabywa się wirtualne bilety. Na adres e-mail wskazany przez nabywcę zostanie wysłane potwierdzenie dokonanej darowizny. Wirtualny bilet będzie można następnie pobrać na stronie www.r22.wisla.krakow.pl w zakładce „Sprawdź swoje bilety”, dostępnej po zalogowaniu się w sklepie.
 8. Wirtualne bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 9. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Nabycie wirtualnego biletu oznacza akceptację Regulaminu.

Par. 3. Zasady nabywania pakietów

 1. Organizatorem i beneficjentem akcji nabywania pakietów jest Wisła Kraków.
 2. Pakiety nabywać można podczas danej tury sprzedaży związanej z każdym z pozostałych do rozegrania przez Klub meczów w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 oraz następnych, które zostaną rozegrane bez udziału publiczności.
 3. Kibic może nabyć następujące pakiety w kwotach:
  1. pakiet niebieski – 59,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  2. pakiet biały – 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  3. pakiet czerwony – 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
  4. pakiet złoty – 219,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście złotych 00/100).
 4. W skład danego pakietu wchodzą wirtualne bilety oraz produkty każdorazowo ogłaszane przez Klub wraz z rozpoczęciem danej tury sprzedaży.
 5. W danej turze sprzedaży można nabyć nieograniczoną liczbę pakietów.
 6. Wirtualne bilety wchodzące w skład pakietów nie uprawniają nabywcy do udziału w meczu w charakterze widza ani do otrzymania jakichkolwiek świadczeń wzajemnych.
 7. Pakiety można nabyć na stronie www.r22.wisla.krakow.pl.
 8. Do nabycia pakietów konieczne jest zarejestrowanie z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Kibica oraz zalogowanie się w sklepie internetowym Wisły Kraków pod adresem www.sklep.wisla.krakow.pl lub www.r22.wisla.krakow.pl. Po dokonaniu wyboru liczby i rodzaju nabywanych pakietów oraz podaniu adresu dostawy Kibic zostanie przekierowany na stronę systemu płatności PAYU lub PAYPAL, za pośrednictwem którego dokonuje się transakcji. Na adres e-mail wskazany przez nabywcę zostanie wysłane potwierdzenie dokonanej transakcji.
 9. Pakiety będą doręczone na adres dostawy wskazany przez nabywcę.
 10. Dostawa na terytorium Polski z wyłączeniem obszarów eksterytorialnych jest bezpłatna, zaś w pozostałych przypadkach koszt dostawy zostanie skalkulowany przez Klub i podany do wiadomości nabywcy przed dokonaniem transakcji.
 11. Pakiety jako zestaw produktów personalizowanych nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 12. Uczestnikiem akcji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 13. Nabycie pakietu oznacza akceptację Regulaminu.

Par. 4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z nabyciem wirtualnego biletu lub pakietu, Wisła Kraków, jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzała dane osobowe osób fizycznych będących nabywcami wirtualnych biletów lub pakietów. Przetwarzanie przez Wisłę Kraków danych osobowych nabywców wirtualnych biletów lub pakietów odbywać się będzie zawsze zgodnie ze wszelkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w zgodzie z przepisami obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie”.
 2. Wisła Kraków wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej kwestii związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Wisłę Kraków. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez e-mail: [email protected], pod nr telefonu 12 630 76 00 lub bezpośrednio pod adresem: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
 3. Przetwarzanymi danymi osobowymi będą: imię, nazwisko, PESEL lub rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli numer PESEL nie został nadany, a także numer telefonu oraz adres e-mail oraz w przypadku wyboru przez nabywcę opcji dostawy – adres doręczenia.
 4. Wisła Kraków odpowiada za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Klub będzie przetwarzać uzyskane dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) – przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń z niej wynikających,
  2. w celu wypełnienia przez Klub obowiązków prawnych ciążących na Wiśle Kraków jako administratorze danych osobowych, w tym w celu dokonania rozliczeń o charakterze księgowym i podatkowym działalności prowadzonej przez Klub (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) – przez okres wynikający z przepisów prawa,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wisły Kraków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) polegającego w szczególności na:
   1. ustaleniu istnienia oraz dochodzeniu roszczeń i podjęciu obrony przed zgłoszonymi wobec Klubu roszczeniami,
   2. zbieraniu opinii nabywców wirtualnych biletów lub pakietów o świadczonych przez Klub usługach i zbywanych produktach,
   3. umożliwieniu Klubowi sprawnego kontaktu z nabywcami pakietów, którzy wybiorą opcję dostawy na wypadek zmian w organizacji dostawy,
   4. prowadzeniu działań o charakterze promocyjnym, reklamowym, handlowym i marketingowym dotyczącym produktów i usług oferowanych przez Wisłę Kraków oraz partnerów i sponsorów Klubu, bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku uzyskania stosownej zgody nabywcy wirtualnego biletu lub pakietu również mailowo lub telefonicznie
   5. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wisłę Kraków stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych lub wniesienia przez nabywcę wirtualnego biletu lub pakietu skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo wycofania zgody na takie działania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 1. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wiśle Kraków, ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości nabycia wirtualnego biletu lub pakietu). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia żadnej umowy.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania udzielonej zgody należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Wisły Kraków.
 3. Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Klub ma w każdym czasie prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych udostępnionych Wiśle Kraków w związku z nabyciem wirtualnego biletu lub pakietu. Osobie takiej przysługuje prawo sprostowania tych danych, usunięcia ich, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym w szczególności sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego), jak również prawo wniesienia stosownej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych;
  2. dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
  3. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  4. podmioty świadczące usługi dostawy – w przypadku nabywców, którzy wybrali opcję dostawy.
 5. Wisła Kraków nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Przekazane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą służyć do profilowania w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 7. Informacje dotyczące sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Wisłę Kraków można znaleźć również w “Polityce prywatności” na stronie internetowej https://wisla.krakow.pl/page?slug=regulaminy.
 8. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych przez Klub oraz o prawach nabywcy wirtualnego biletu lub pakietu z tym związanych, przekazywana jest przy nabywaniu wirtualnego biletu lub pakietu lub w innym momencie, w którym dane są zbierane, w tym również bezpośrednio po ich zebraniu.

Par. 5. Przepisy końcowe

 1. Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego Wisły Kraków.
 3. Obowiązujące zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Stronie Klubu.

Czego szukasz?