Zaloguj się

Newsletter

Zgłoś produkt

Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WISŁA KRAKÓW SA

 

I. Podstawa prawna:

1)    ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2)    ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

3)    ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;

4)    ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

II.       Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym Wisła Kraków SA funkcjonującym pod adresem sklep.wisla.krakow.pl prowadzonym przez spółkępod firmą Wisła Kraków SA ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: sklep@wisla.krakow.pl, NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130748.

2.     Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

1)    Wisła Kraków - Wisła Kraków SA ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: sklep@wisla.krakow.pl,NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130748,

2)    Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem sklep.wisla.krakow.pl

3)    Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu, w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

4)    Towar – towar, na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,

5)    Regulamin – niniejszy regulamin,

6)    Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Wisła Kraków, za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,

7)    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Wisła Kraków a Klientem, na mocy której Wisła Kraków sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wiśle Kraków cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

III.        Warunki składania Zamówień

1.     Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.

3.     Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu.

4.     Minimalna wartość zamówienia wynosi 5 zł.

5.     W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest przed zakupem do:

1)    zalogowania się lub zarejestrowania się w Sklepie;

2)    wypełnienia zgodnie ze stanem faktycznym wszystkich pól formularza;

3)    akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia niezbędnych zgód,

4)    wybrania Towaru i wypełnienia wszystkich pól formularza Zamówienia oraz przejście wszystkich kroków procesu zakupu,

5)    potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

6.     Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia.

7.     Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

8.     Klient może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter).

9.     W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Wisła Kraków zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.

10.  Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest powiedzenie Zamówienia.

11.  Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

12.  Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.

13.  Wisła Kraków udostępnia następujące metody płatności:

1)   z góry przelewem na rachunek Wisła Kraków 22 1750 1048 0000 0000 1042 3988;

2)   za pośrednictwem integratora płatności PayU;

3)   za pobraniem (gotówką przy odbiorze);

14.  .Dla klientów spoza Polski Wisła Kraków udostępnia wyłącznie możliwość płatności kartą kredytową.

15.  Koszt dostawy na terenie Polski przy płatności przelewem i kartą kredytową wynosi 12 zł, w razie wyboru usługi „za pobraniem” – 20 zł.

16.  Koszt dostawy za granicę – 60 zł.

 

IV.        Zasady realizacji Zamówień

1.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Wisły Kraków.

2.   Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

3.   Towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłka paczek realizowana jest we wtorki, czwartki i piątki po godzinie 14.00 (za wyjątkiem świąt). W nielicznych przypadkach np. opóźniające się dostawy towaru termin ten może ulec wydłużeniu, jednakże nie przekracza 21 dni. Wszystkie informacje na temat Twojego zamówienia Klient uzyskuje kierując pytanie na sklep@wisla.krakow.pl (w takim przypadku w formularzu kontaktowym należ podać swój adres email, na który wysłana zostanie odpowiedź). Można również sprawdzić status swojego zamówienia logując się a następnie przechodząc do zakładki "Twój profil/Twoje zamówienia".

4.   Klient wraz z Towarem otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w postaci faktury VAT.

5.   W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej do Wisły Kraków.

6.   Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera lub innego dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenia odbioru Zamówienia.

7.   W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia protokołu zwrotu.

 

V.        Zasady bezpieczeństwa.

1.     Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:

1)      powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)      mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

3)      zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,

4)      powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,

5)      oraz innych treści bezprawnych.

3.     Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

 

VI.        Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

1.     Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wisła Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.     Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wisła Kraków zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wisła Kraków może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Wisła Kraków dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.     Rzecz należy odesłać lub przekazać Wiśle Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Wisła Kraków o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8.     Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9.     Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Wisła Kraków i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

10.  Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży dotyczących produktów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:

1)    zawartych z Klientami, którzy nie są konsumentami;

2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności odzież z nadrukami;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII.        Postępowanie Reklamacyjne.

1.     Wisła Kraków ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2.     Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt”), a także w przypadku przesyłki kurierskiej i listowej - bezpośrednio kurierowi, listonoszowi lub na poczcie.

3.     Reklamacje składa się pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane dane Wisła Kraków. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Wisła Kraków.

4.     W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany Wisła Kraków odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

5.     W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność Wisły Kraków z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

VIII.        Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych:

1)    połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps),

2)    posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

3)    korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chromelub nowszej- umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu Cookies,

4)    posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 

IX.        Ochrona danych osobowych

1.     W przypadku przekazania Wiśle Kraków jakichkolwiek danych osobowych, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Wisłę Kraków ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz dla potrzeb marketingowych związanych z rozwojem i korzystaniem ze Sklepu (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Jednocześnie, Klienci wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Wisła Kraków w tym do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Wisła Kraków.

2.     Klientom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

3.     Dostęp do informacji o zmianach sposobu i zakresu udostępniania Sklepu przez Wisłę Kraków oraz do informacji, których wymóg dostarczania Klientom wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Wisła Kraków będzie realizować poprzez zamieszczanie stosownych informacji na stronach Sklepu lub poprzez informacje wysyłane pocztą elektroniczną. 

 

X.        Postanowienia końcowe.

1.     Wisła Kraków dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.

2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw.

3.     Wisła Kraków jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Klient otrzyma informację dotyczącą zmiany Regulaminu przy pierwszym zalogowaniu po jej wprowadzeniu. Klient ma możliwości poinformowania Wisły Kraków o odmowie akceptacji zmian w Regulaminie i usunięciu konta.


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wisła Kraków SA ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, e-mail: sklep@wisla.krakow.pl,NIP 6771022149, REGON: 350908122, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130748, e-mail: sklep@wisla.krakow.pl 

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy:………………………………………………..

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres konsumenta( ów):…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez Wisła Kraków SA Twoje dane podlegają ochronie na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Wisła Kraków SA

ul. Reymonta 20

30-059 Kraków

tel: 126239596

e-mail: sklep@wisla.krakow.pl

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy serwerach znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polski.  

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych: 

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się -  otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: 

Gdy Wisła Kraków SA przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto w sklepie Wiślacki Świat, możesz edytować dane osobowe na swoim koncie w sklepie Wiślacki Świat.

Prawo do usunięcia danych: 

Masz prawo do tego, aby w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Wisła Kraków SA. Wyjątkiem są następujące sytuacje:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;

* masz nieuregulowany dług wobec sklepu Wiślacki Świat niezależnie od metody płatności;

* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób;

* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli);

* Jeśli dokonałaś(eś) jakichkolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

* edytując ustawienia swojego konta w sklepie Wiślacki Świat

Prawo do ograniczenia: 

Masz prawo zażądać, aby Wisła Kraków SA ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie godzisz się na przetwarzanie danych, nawet jeśli Wisła Kraków SA ma uzasadniony powód dalszego przechowywania i przetwarzania Twoich danych. Wtedy Wisła Kraków SA ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych po zweryfikowaniu, czy wniosek jest uzasadniony.

* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Wisła Kraków SA musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

* jeśli Wisła Kraków SA korzysta już z Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: odo@wisla.krakow.pl, bądź: Inspektor  Ochrony Danych Osobowych Wisła Kraków, ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Jeśli uważasz, że Wisła Kraków SA przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

 


NASI SPONSORZY